Thỏa thuận sử dụng

Lời nói đầu

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi sử dụng Tuyenketoan.com.vn. Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa thuận sử dụng này bất cứ lúc nào.

Các dịch vụ được cung cấp

Tuyenketoan.com.vn cung cấp một dịch vụ để mang Người tìm việc và Nhà tuyển dụng đến với nhau. Người tìm việc và Nhà tuyển dụng có thể đăng ký, tạo hồ sơ / bài đăng công việc và tìm kiếm việc làm và sơ yếu lý lịch.


Chính sách bảo mật

Dữ liệu cá nhân của Người tìm việc sẽ có sẵn cho Nhà tuyển dụng truy cập Tuyenketoan.com.vn. Dữ liệu cá nhân bao gồm Tên bắt buộc, Địa chỉ email bắt buộc và Số điện thoại là tùy chọn.

Dữ liệu cá nhân do người dùng cung cấp có thể được sử dụng bởi Tuyenketoan.com.vn để thông báo cho người dùng về bất kỳ tin tức nào và khuyến mại chỉ liên quan đến trang web Tuyenketoan.com.vn. Người dùng có thể hủy đăng ký khỏi các thông báo này bất cứ lúc nào.

Tuyenketoan.com.vn sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi cơ quan chức năng yêu cầu theo quy định pháp luật.

Sử dụng trang web

Tuyenketoan.com.vn có thể không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào sau đây:

  1. Để liên hệ với người dùng Tuyenketoan.com.vn về bất kỳ vấn đề nào ngoài mục đích tuyển dụng.
  2. Để liên hệ với người dùng Tuyenketoan.com.vn để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào từ công ty bên thứ 3.
  3. Để đăng bất kỳ nội dung bất hợp pháp.

Người dùng được yêu cầu cung cấp thông tin trung thực trong hồ sơ hoặc bài đăng công việc của họ.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào từ Tuyenketoan.com.vn cho mục đích cá nhân hoặc thương mại khi chưa được sự đồng ý của Tuyenketoan.com.vn.

Thông tin người dùng

Tuyenketoan.com.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin không trung thực và / hoặc không chính xác nào có trong bài đăng và hồ sơ công việc.

Tuyenketoan.com.vn có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin nào do người dùng gửi đến trang web.

Trách nhiệm

Tuyenketoan.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà người dùng có thể gặp phải khi sử dụng trang web.
 

Chính sách cookies

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie.

Cookie là một tệp chứa mã định danh (chuỗi ký tự và số) được gửi bởi máy chủ web tới trình duyệt web và được trình duyệt lưu trữ. Mã định danh sau đó được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Nhà cung cấp dịch vụ phân tích của chúng tôi tạo ra thống kê và thông tin khác về việc sử dụng trang web bằng cookie.

Bạn có thể xóa cookie đã được lưu trữ trên máy tính của bạn. Vui lòng truy cập tùy chọn 'Trợ giúp' trong menu trình duyệt của bạn để tìm hiểu cách thực hiện việc này. Xóa cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của trang web này.