KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KIỂM KÊ

 • NOVAWORLD PHAN THIẾT
 • Novaworld Tiến Thành - Phan Thiết
 • Jan 07, 2021
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

 • Phối hợp với Thu mua để quản lý tài sản OS&E chặt chẽ.
 • Nhận và cập nhật chứng từ về tài sản, kiểm tra xác nhận tài sản khi nhập.
 • Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho bộ phận, cá nhân
 • Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.
 • Cập nhật tăng giảm tài sản, lập danh sách tăng giảm tài sản từng tháng, năm.
 • Xác định thời gian khấu hao tài sản, tính khấu hao tài sản, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.
 • Lập biên bản thanh lý tài sản.
 • Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ tài sản.
 • Kiểm kê tài sản định kỳ hoặc cuối năm.
 • Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về tài sản khi có yêu cầu của phòng kế toán.
 • Phối hợp với Head Office trong việc quản lý tài sản và các vấn đề về kế toán khác.
 • Các công việc khác theo sự chỉ định của cấp trên hoặc Head Office