Kế toán sản xuất

 • Công ty TNHH Đầu tư T&S
 • Khu Dụp Tràn, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
 • Nov 02, 2020
Toàn thời gian Kế toán viên

Mô tả công việc

 1. Thực hiện công tác hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời và chính xác theo đúng các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán và phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty;
 2. Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát các chi phí trong phạm vi, nhiệm vụ được phân công;
 3. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các loại tờ khai, báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính và các nghĩa vụ với NSNN theo quy định của Luật Quản lý thuế, các loại thuế và lệ phí khác;
 4. Tuân tủ các quy định của nhà nước đối với các loại báo cáo nộp cho cơ quan thống kê và cơ quan có liên quan;
 5. Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, hóa đơn, doanh nghiệp, đầu tư, tài chính, thống kê, … để kịp thời phục vụ, đáp ứng yêu cầu của công việc;
 6. Phối hợp với các phòng/ban chức năng để xử lý các công việc liên quan đến quản lý tài chính, hạch toán kế toán, kế toán sản xuất;
 7. Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng, cải tiến các quy trình làm việc; quy chế tài chính, … nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát rủi ro cho Công ty
 8. Thực hiện các công việc, các báo cáo quản trị mà Ban Giám đốc yêu cầu.