Kế toán tổng hợp

  • Công ty Cổ phần Xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn
  • Kim Bảng, Hà Nam, Vietnam
  • Jul 10, 2020
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

- Lập các báo cáo tài chính tháng, quý, năm và các loại báo cáo khác khi có yêu cầu;

- Kế toán tổng hợp phụ trách theo dõi doanh thu, chi phí,…

- Theo dõi hàng hóa, công nợ, tiền, vốn,…

- Tiếp nhận, phân loại, tập hợp, kiểm tra hồ sơ tài sản cố định, công cụ dụng cụ;

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để theo dõi quá trình sử dụng TSCĐ và CCDC, sửa chữa thay thế;

- Làm việc với các cơ quan ban ngành Nhà nước (Tài chính, thuế, thanh tra…);

- Thực hiện các công việc phát sinh khi có yêu cầu và chỉ đạo của các cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp.