Kế toán Tổng Hợp

  • Công ty Cổ phần TTT Corporation
  • Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Feb 13, 2020
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

_Hạch toán chi phí khấu hao TSCD/CCDC và các khoản cần phân bổ

 + Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí phân bổ ngắn hạn, chi phí phân bổ dài hạn, nghiệp vụ xử lý khác.
 + Quản lý hồ sơ gốc TSCD và CCDC

_Tiền lương

 +  Kiểm tra bảng lương (công nhân)
 +  Lập ủy nhiệm chi chuyển khoản lương
 + Hạch toán phân bổ chi phí tiền lương vào PMKT theo từng phòng ban, công trình

_Kiểm duyệt toàn bộ chứng từ nhập vào phần mềm kế toán

 + Kiểm tra tính chính xác của toàn bộ các nghiệp vụ nhập vào PMKT. So sánh đối chiếu giữa chứng từ gốc và phiếu hạch toán
 + Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 + Hướng dẫn và yêu cầu các bộ phận kế toán hạch toán đúng nghiệp vụ

_Lập hồ sơ hợp đồng, báo giá, quyết toán giữa các thành viên (về mặt thuế)

 + Lập hồ sơ hợp đồng, báo giá, quyết toán giữa các công ty thành viên (Sài Gòn Xanh, An Thịnh Phát, Nguyên Thảo, Inhomes)
 + In, trình ký và lưu trữ hồ sơ

_Lập hồ sơ vay ngân hàng/Quản lý các khoản vay cá nhân

 + Hợp đồng vay cá nhân: lập hợp đồng, quản lý, theo dõi và thanh lý hợp đồng vay
 + Lập hồ sơ vay ngân hàng

_Kiểm tra chi phí của Nhà máy

 + Kiểm tra giá thành sản phẩm của Nhà máy

_Thủ quỹ

 + Thu, Chi tiền khi có Phiếu thu hoặc Phiếu Chi
 + Quản lý séc
 + Rút tiền, đi thu tiền hoặc đi nộp tiền
 + Quản lý thu chi ngoài sổ sách

_Hỗ trợ/Hướng dẫn kế toán chi tiết

 + Hỗ trợ nghiệp vụ/công việc cho kế toán chi tiết
 + Đảm nhận công việc kế toán chi tiết khi nhân viên kế toán nghỉ việc

_Các công việc khác

 + Tạo mã đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, …) khi có phát sinh mới
 + Theo dõi các khoản ký quỹ
 + Phân tích chi phí quản lý các bộ phận
 + Báo cáo tổng hợ Nợ Phải thu - Nợ Phải trả
 + Hỗ trợ các công việc của KTT khi có yêu cầu (in sổ, ..)