Kế toán công nợ

  • Công ty Thiên Hồng
  • Thường Tín, Hà Nội
  • Feb 13, 2020
Toàn thời gian Kế toán viên

Mô tả công việc

  • Theo dõi chi tiết các khoản phải thu, phải trả cho các khách hàng( bao gồm khách hàng trong nước, nước ngoài và các nhà cung cấp hàng hóa, NVL, phụ kiện…)
  • Theo dõi chi tiết các khoản mua hàng từ bên ngoài và bán hàng cho các đại lý ký gửi theo từng chủng loại, số lượng, giá trị.
  • Tiếp nhận, kiểm tra nội dung hợp đồng.
  • Lập báo cáo tháng cho KTT các khoản phải thu, phải trả, lũy kế còn tồn đọng theo từng mã khách hàng.
  • Thực hiện công việc nhập kho, đối chiếu số liệu và kiểm tra chéo số lượng hàng hóa mua về được ghi nhận giữa thủ kho và bộ phận mua.
  • Theo dõi và hạch toán chi tiết các khoản tạm ứng, hoàn ứng theo từng mã nhân viên.
  • Thực hiện các công việc lưu trữ hợp đồng, hóa đơn, tài liệu kế toán….và các công việc khác được giao bởi KTT