NOVAWORLD PHAN THIẾT

  • TIEN THANH - PHAN THIET

1 job(s) at NOVAWORLD PHAN THIẾT

NOVAWORLD PHAN THIẾT Novaworld Tiến Thành - Phan Thiết
Jan 07, 2021
Toàn thời gian
Phối hợp với Thu mua để quản lý tài sản OS&E chặt chẽ. Nhận và cập nhật chứng từ về tài sản, kiểm tra xác nhận tài sản khi nhập. Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho bộ phận, cá nhân Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản. Cập nhật tăng giảm tài sản, lập danh sách tăng giảm tài sản từng tháng, năm. Xác định thời gian khấu hao tài sản, tính khấu hao tài sản, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán. Lập biên bản thanh lý tài sản. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ tài sản. Kiểm kê tài sản định kỳ hoặc cuối năm. Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về tài sản khi có yêu cầu của phòng kế toán. Phối hợp với Head Office trong việc quản lý tài sản và các vấn đề về kế toán khác. Các công việc khác theo sự chỉ định của cấp trên hoặc Head Office