Công ty Cổ phần Xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn

  • Kim Bảng, Hà Nam, Vietnam

1 job(s) at Công ty Cổ phần Xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn

Công ty Cổ phần Xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn Kim Bảng, Hà Nam, Vietnam
Jul 10, 2020
Toàn thời gian
- Lập các báo cáo tài chính tháng, quý, năm và các loại báo cáo khác khi có yêu cầu; - Kế toán tổng hợp phụ trách theo dõi doanh thu, chi phí,… - Theo dõi hàng hóa, công nợ, tiền, vốn,… - Tiếp nhận, phân loại, tập hợp, kiểm tra hồ sơ tài sản cố định, công cụ dụng cụ; - Phối hợp với các bộ phận có liên quan để theo dõi quá trình sử dụng TSCĐ và CCDC, sửa chữa thay thế; - Làm việc với các cơ quan ban ngành Nhà nước (Tài chính, thuế, thanh tra…); - Thực hiện các công việc phát sinh khi có yêu cầu và chỉ đạo của các cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp.