Nhân viên kế toán

 • Công ty TNHH Chất Lượng Sao
 • Bình Tân, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Nov 05, 2019
Toàn thời gian Kế toán viên

Mô tả công việc

 1. Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn, số tiền PP và báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên
 2. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.
 3. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.
 4. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ
 5. Kiểm tra báo cáo công nợ trên soft.
 6. Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.
 7. Thực hiện việc chi tiền đi ngân hàng, chi thanh toán nhà cung cấp, chi trả thế chấp, tạm ứng nhân viên theo phê duyệt từ cấp trên.
 8. Đối chiếu số dư quỹ tiền mặt, ngân hàng mõi ngày với bộ phận quỹ.
 9. Lập kế hoạch nguồn tiền sử dụng trong ngày và báo cáo hàng ngày lên cấp trên.
 10. Đối chiếu công nợ tạm ứng, thế chấp và công nợ chi nhánh.
 11. Cung cấp CO, CQ cho phòng ban liên quan.
 12. Theo dõi các khoản phương tiện, hàng hóa, nhà cửa.
 13. Các công việc khác theo sự chỉ đạo BGĐ.