Tìm gấp kế toán tổng hợp ( xây dựng)

  • Công ty cp cơ điện Fugytech
  • Nov 30, 2018
Full time Accounting

Mô tả công việc

- Thay mặt kế toán trưởng khi kế toán trưởng vắng mặt giải quyết, điều hành hoạt động của Phòng TCKT sau đó báo cáo lại Kế toán trưởng các công việc đã giải quyết hoặc được ủy quyền giải quyết.

- Hàng tuần, kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán, đảm bảo các bút toán được hạch toán theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán của Bộ tài chính. Hưỡng dẫn các kế toán khác thực hiện điều chỉnh số liệu hạch toán sai theo các phương pháp cải chính được quy định trong chuẩn mực kế toán của Bộ tài chính.

- Hàng tháng, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các phần hành kế toán với các bộ phận liên quan:

+ Số liệu báo cáo tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ giữa kế toán tiền lương và  phòng hành chính nhân sự.

+ Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế

+ Số liệu tồn kho các quỹ giữa biên bản kiểm kê và sổ sách kế toán

+ Số dư tài khoản tại các ngân hàng và sổ sách kế toán

+ Số liệu tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng, tài sản cố định giữa biên bản kiểm kê và sổ sách kế toán

+ Số dư thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai thuế và sổ sách kế toán

+ Số liệu đối chiếu với cơ quan bảo hiểm và sổ sách kế toán

+ Số liệu đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp và sổ sách kế toán

- Tập hợp và theo dõi doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

- Tập hợp và theo dõi chi phí bán hàng, chi phí quản lý kinh doanh

- Tập hợp và theo dõi các khoản thu nhập, chi phí khác

- Theo dõi các khoản tăng giảm nguồn vốn kinh doanh

- Trích lập các quỹ của công ty: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi

- Hạch toán các bút toán kết chuyển chi phí, xác định giá vốn, xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính, kết quả hoạt động khác

- Kiểm toán, quyết toán, hoàn thuế:

+ Thực hiện việc sắp xếp, chuẩn bị hồ sơ chứng từ phục vụ cho việc kiểm toán, quyết toán thuế hàng năm

+ Phối hợp với Kế toán thuế, kế toán công trình để hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh

- Thực hiện việc khóa sổ kế toán

- Hàng tháng, in phiếu kế toán, ký duyệt

- Sắp xếp và lưu trữ chứng từ

- Thường xuyên tìm hiểu các quy định của luật thuế, luật kế toán và các quy định về hạch toán liên quan đến phần hành mình tự phụ trách và tự động cập nhật các kiến thức mới liên quan đến phần hành, trao đổi, thảo luận với kế toán trưởng để áp dụng.

- Hỗ trợ cho Giám đốc Tài chính/ Kế toán trưởng trong các công việc thuộc lĩnh vực kế toán.

- Các công việc khác phát sinh theo sự phân công của Trưởng phòng

- Báo cáo công việc:

+ Báo cáo cho Trưởng phòng định kỳ theo qui định.

+ Báo cáo ngay những vấn đề không thực hiện được cho Trưởng phòng để cùng thảo luận đưa ra phương hướng xử lý và giải quyết kịp thời

Liên hệ: Phòng Nhân sự  024 39 36 4825

Email: tuyendung@fugytech.com